TANYAVILÁG - 6. szám - 2007 március, Kikelet hava
Tanyavilág

VÁRATLANUL MEGJELENŐ, INGYENES KULTURÁLIS KIADVÁNY
 

Március 15, 2007

Az ünnepünk kapcsán van-e párhuzam 1848 és 2007 március tizenötödikéje közt?  Akkor az ország elnyomottnak érezte magát, s a szabadság nevében kitört a forradalom. Ma ezt ünnepelve emlékezünk. Március 15. gyermekkoromban inkább a tavasz, a biciklizés, a rövidnadrág ünnepe volt, aztán a gimnazista időkben, a Petőfi szobornál már rácsodálkoztam, hogy miért vetetik le a nagyobb méretu kokárdákat s miért hívatták be azokat hétfőn, akik a székely himnuszt énekelték? Ünnep van, de nem ünnepelhetünk? Lassan rájöttem, hogy ez a nap alkalmas kifejezni a rendszer iránti elégedetlenségünket. 1989 után azt ünnepeltük, hogy szabadon ünnepelhetünk. Most, napjainkra megint elvadult a helyzet. Országunk jó része hazaárulónak, harácsolónak, népnyúzónak, felelőtlennek tartja a jelenlegi hatalmat. Megint van mit eltitkolni, eltussolni. Magam azzal járulok hozzá az ünnephez, hogy ebben a számban olyan dolgokról is fogok írni a magyarság történetéből, életéből, amelyeket 1848 óta igyekeznek eltitkolni, jelentőségüket kisebbíteni. Mivel tán nincs még egy nép, melynek őstörténete, ősvallása körül ennyi kétely és vita lenne, a mostani írásokban ne a tudományosságot keressék - hisz' Ünnep van, hadd meséljek szabadon!

GG

TARTALOM

 

Az Ister-Gami oroszlánok

AZ ARVISURA

BIRODALMI NAGYSZALA (A 298. Arvisurából) Csák és Csoltó rovása

MEDVECZ ATTILA LELKESEDÉSE

Gondoltam régen

Kicsi Buddha

 

Kiss Hajnal: Napszimbólum és magyarság

Albert Einstein - szemelvények

Veszélyes Internet

Nem voltunk nomádok - Andrásfalvy Bertalan

Álmatlan vigyázom
Viharsarok - Gömöri István versei

Haditanács - ének a kuruc korból

 

 

   

Az Ister-Gami oroszlánok

Az Égkirálynőt (Szűzanya) és a Napot tisztelő népek megtartották az erre vonatkozó szimbólumokat is, amelyeknek ékes bizonysága az ister-gami hét páros oroszlán, az uralkodói szentélyben, az esztergomi "Árpád-házi kápolna" falára festve. Ez a 14 oroszlán a szenteket ábrázoló festék alatt majdnem ezer évig csöndesen meghúzódott. Éppen úgy, mint az idegen uralom alatt nyögő Mah-Gar nép, a tudás népe. Egyszer azonban megrázták magukat az ősi oroszlánok, és lerázták magukról a szentelt vakolatot. A szentképek leestek és így megjelentek a világ előtt.
Ezt a páratlan értéket hagyják tönkremenni. Miután nem tudták leégetni ezeket az erős festékkel művészien odavarázsolt szimbólumokat, elhatározták, hogy átfestik és betakarják a római hit szentjeinek képeivel. Az Árpád-ház ősi hite szerint uralkodó rendszer legtitkosabb és az Istenhez való felemelkedésben legmagasabb szintű szentélye át lett alakítva egyszerű kápolnává.

(Forrás: Aranytarsoly)

Vissza az oldal tetejére

 

 

   

AZ ARVISURA
Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából

 

A második világháború vége felé egy palóc származású ózdi kohász összeismerkedett egy manysi (vogul) származású vöröskatonával, Szalaváré Turával. Az ő nagyapja, az öreg Szalaváré az első világháború idején, de még azután is népe fősámánja volt. Haláláig ő nevelte Turát s úgy gondolta, ő lesz majd az utóda. Ezért elmondotta neki, hogy a manysi fősámánok rejtegetnek egy régi kincset, a hunfajta népek rovással írt őstörténelmét. Ezeket a feljegyzéseket Arvisuráknak, Igazszólásoknak nevezték a régiek. Megvan ezekben a manysi nép története is.
Ezeket az Arvisurákat - mondotta az öreg Szalaváré - ezer évvel ezelőtt Magyarországon őrizték. De amikor István király kiadta szigorú rendeletét, hogy a pogányságra emlékeztető rovásokat mind meg kell semmisíteni, a megvakított Vászoly fiai, Endre, Béla és Levente azokat kimenekítették a baskírokhoz. Mikor ott is megnehezültek az idők, a baskírok átadták azokat a manysi fősámánnak. Azóta ez a sok emlék fősámánról fősámánra száll. Szalaváré apó azt kérte unokájától, hogy folytassa ezek másolását, s a másolatokat vigye el Magyarországra és adja át egy arra érdemes magyar embernek.
E kérés teljesítése nem volt könnyű feladat. Évekig dolgozott a másoláson, de hogyan jut el Magyarországra, s ott kinek adja át? A világháború forgataga segített neki, hisz' csoportja megmenekítette a munkaszolgálat alól a már említett Paál Zoltánt. Először Szőnyi Mártonra gondolt, aki azonban hősi halált halt, így végül hosszas keresés, sok-sok ember megfigyelése után úgy döntött, hogy a nagy titkot az ózdi kohásznak adja át. Ezután jóban-rosszban együtt voltak, német fogságban, Drezda bombázása alatt, s közben Tura részletesen tájékoztatta, hogy a hun törzsek papi fejedelmei egytől-egyig megírták elődeik történetét. Ezek a rovások a manysi földön ma is  el vannak rejtve, de a másolatokat magával hozta.
Megtudta tőle, hogy az Arvisura rovásnak szigorú előírásai, törvényei vannak, amit évezredeken át betartottak, s így tett Szalaváré Tura is. Sikerült neki a szabályok szerint egy úz embernek (a palócok: felső-úzok) pont Világhónap váltáskor (Halak jegyéből a Vízöntő csillagképébe) egy medvetoron a szlovákiai hegyekben átadni a rovás jogát.

 

 

Tura halála után, az első találkozón úgy döntöttek, hogy Paál Zoltán írja meg az Arvisurában olvasható feljegyzések szerint a manysi nép történetét. A második találkozón az a döntés született, hogy írja meg az úz nép történetét is. A sokrétű feladatnak úgy tett eleget, hogy Tura életének leírásába beleszőtte annak meséit is, amikből a manysik sorsa és az úzok történelmi szerepe kiviláglik, de beleláttat a magyar nép múltjába is, mert az úzok történelme szorosan belejátszik mindazoknak a népeknek történelmébe, amelyekből a magyar nép kialakult. Az úz fősámánok legrégibb Arvisurái is érthetők magyarul. 
Később, a békeidőkben Paál Zoltán rádöbbent, hogy kénytelen írni s élete végéig, 1982-ig több ezer oldalt írt, amit Arvisura I-II címem a Püski kiadó adott ki 1998-ban.
Ennyit dióhéjban, ami után megértem, ha ezt kérdezik: mese ez vagy valóság? Több olyan tárgyi rovásemlék is van, amelyekkel az Arvisura vonatkozó közlései egyértelműen összefüggenek s ez örvendetes, hisz' felhívja a figyelmet arra, hogy ősi írásunk, a rovásírás, már évezredekkel korábban is létezett. Ám azt tartanám igazán kívánnivalónak, ha a jövő nemzedékek eljutnának oda, hogy fel se kelljen tenniük ezt a kérdést. Éljen bennük áthatóan és erősen, legyen jelen minden- napjaikban, legyen életük, gondolkodásuk természetes része, így megújulhatnak, megerősödhet hitük az életben, hitük a nemzetben. Ez a regevilág a magyar néplélek megismerése felé vezető úton egy páratlan kincs, mese az emberiség és a magyarok ősemlékezetéről. S lám, negyven éves vagyok, mire eljutott hozzám. Jobban ismerjük az izlandiak Thor Istenét, a Valhallát, a viking-utód skandináv népek hősi eposzait.
S most nagyon röviden, miről is szól az Arvisura térben és időben?
A Hawaii szigetek táján lévő Ataisz sziget ie 5038- ban történő süllyedése után a szétrajzás következtében jönnek létre  civilizációs kiinduló pontok, köztük a Melegvizek Birodalma, a Kárpát medence. A Föld legjelentősebb beavatott központja a  Kína területén lévő Ordoszban volt. Itt alakult meg 24 törzzsel a Hun Törzsszövetség. Innentől kezdve a hitvilág leírása kiegészül földműveléssel, állattenyésztéssel, építészet-tel, csillagászattal, történeti leírásokkal. Számunkra érdekesség, hogy a más helyeken is említett ataiszi rovásírásos aranylapokat Atilla hun király testvére, Buda hozza a Pilisbe.

Vissza az oldal tetejére

 

 

   

BIRODALMI NAGYSZALA (A 298. Arvisurából) Csák és Csoltó rovása

Az 5032. Medvetoros évben, azaz 992-ben összehívták a Birodalmi Nagyszalát Veszprémbe. Két keresztény irányzat között kellett dönteni.  A tanácskozásokon részt vett Gelyza nagyfejedelem, Csák sámánfejedelem, Fajsz tárkányfejedelem, Gyula lovasfejedelem és Vászoly horka. Jirkó a Kuma-magyarkai fejedelemséget, Koppány a Káma-magyari törzseket képviselte. Mivel ezek a Káma-magyariak csak ifjúsági lovasokkal érkeztek, Koppányt kérték fel, hogy érdekeiket képviselje.  Magyarka, a Kaukázus északi részén levő Kuma fejedelemség székvárosa fontos védelmi központja volt a Fekete-tenger és a Káspi tó közötti Káspi-Szkíta birodalomnak. Az öregedő Jirkó azért jött el személyesen, hogy megtudja, milyen segítségre van szüksége a Magyar törzsszövetségnek. Az érkező vendégeket Sarolt-Csantavér fejedelemasszony fogadta és szállásolta el. Vajk ezen a tanácskozáson, mint 20 éves ifjú fejedelem a fiatalságot képviselte; Sarolt-Csantavér az Új birodalom asszonyait. Gelyza a 24-karéjos Nagyszalában a tanácskozást így nyitotta meg:

Fennmaradásunk biztosítása érdekében fontos döntést kell hozni. Bizánc keresz-ténysége, vagy Róma kereszténysége tudja-e inkább biztosítani létezésünket? Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két Istent szolgáljak. Buddhának és Mohamednek is maga felé hajlik a keze, hát még Bizánc és Róma kapzsi híveinek! Ahány ember, annyi Isten!  Az Égiek örülni fognak, ha a keresztények délről is, nyugatról is abban a hitben ringatják magukat, hogy hozzájuk térünk. Pedig mi nem füstöléssel és szenteltvízzel kábítjuk az Égieket! Koppány, az Árpád-ház rangidőse kifogásolta, hogy délen és keleten sokan felvették Bizánc hitét és elhagyják a csillagok járása szerinti névadást.
Legtöbben már kettős nevet viselnek. Bajorföld déli részein (Vízváron, ma Wasserburg) a kalandozások után a szőke németség barnává lett. Ezért sokan Atilla utódainak vallják magukat.
nagyszala

Ezek a keresztény hitre tért lovagok birtokokat követelnek Atilla örökségéből. Papjaik és szerzeteseik pedig csak az új istenek hazudozásaiból és a füstöléses cirkuszaiból akarnak megélni. Nekünk csak a Nagyszalában lehet megmondani, hogy csak Ráten-Tórem az egyedüli Isten, aki életet és meleget ad a földünkre és megengedi, hogy minden törzs, ezen belül pedig minden lélek az általa választott istenséggel nézzen bele a Napisten fényességébe. Három új Isten és Mária, meg a szentek éhségét a nép nem bírja elviselni. Úgy érzem, a szeretet istenét a gyűlölködés isteneivel cseréljük fel. Csák sámánfejedelem helyeselte, hogy ne csak Bizáncnak legyenek hívei országunkban, hanem Rómának is, de a lelkek szabadságát nem szabad feláldozni az idegen népek érdekei miatt. Az áttérésnek lelkek mélyéről kell fakadnia, mert az érdekből való áttérés hazugság. Csák újra megfogadta, hogy családja nem engedi kihalni az Árpád-házat. Családjában minden hit képviselve van, de egyetértve megállapították: egyik sincs olyan, mint őseik igazi szeretet-vallása.  A mi hitünk olyan fényes és meleg, mint a Napisten! - mondta. Fajsz tárkányfejedelem helyeselte a Bizánc meg a Róma felé való igazodást, mert vas-és bőrfeldolgozásunk fejlettebb, de kereszténnyé lett vándorló legényeink is sok újdonságot tudnak hazahozni. Szomszédainkkal fel tudjuk venni a versenyt. Gyula lovasfejedelem  Jirkóval egyetértve azt javasolta: a harcosokat nem kell a kereszténység felvételére erőltetni, mert legkisebb veszély esetén öt tyumen, azaz 50000 lovassal a segítségükre siet. Vászoly erősen ellenezte a római kereszténység felvételét, mert az csökkenti a nép tisztánlátását, és nagyon leszegényíti a lakosságot. Ezt mutatják a hunok és avarok újkeresztény hitre tért tömegei. Lelki szegényekké váltak. Jól megkeresztelték az amúgy már keresztényeket... A leszegényedett és sovány népen a hihetetlenül meggazdagodott papok uralkodnak. A keresztény bírák Nyugaton a néppel szemben mindig a papi hatalmat támogatták. Vajk ifjúsági fejedelem azt hangoztatta, hogy nem állhatnak meg a fejlődésben, minden új eszme csak jobbat hozhat a réginél. Birodalmunkat a Gyulák törzsével is a hátunk mögött csak úgy tudjuk megvédeni, hogy látszólag felvesszük a keresztény hitet. Hiszen amit hirdetnek, az nagyon szép. Vagyunk olyan gazdagok, hogy a hittérítők éhségét kielégítsük! 12 nap tárgyalás után a szavazatok egyenlően oszlottak meg. Ekkor a Nagyszalát áthelyezték a rimalányok kiképzési helyére. Ott már Gelyza leánya, Piroska is részt vett a szavazásban és az eredmény a meggondoltan, óvatosan végrehajtandó kereszténység-felvétel elfogadása lett. Az egy fős különbség azonban előrevetette az öldöklés árnyékát. A Gizellával bejött állítólagos Atilla-leszármazottak: Hunt, Pázmán és Vecelin meg a velük érkezett lovagok a hittérítés ellen fegyveresen fellépő Koppányt kivégezték. Négyfelé vágott holttestét naponként más-más város kapujára szögezték, a négy égtáj minden irányába. Amikor Sarolt-Csantavér ezt meghallotta, megmondta Vajknak, a fiának, hogy Vecelinék barbárságát azonnal meg kell szüntetni, hiszen az ősz Koppány az Arvisura-törvények szerint Gelyza után a Vajk apja lehetne. Az Arvisura-törvények szerint ugyanis az özveggyé vált fejedelem-asszony nem élhetett egyedül.

   

 

Vissza az oldal tetejére

MEDVECZ ATTILA LELKESEDÉSE

Olvasom a Tanyavilágot, s belegondolok. Mindig falura vágytam, városi gyerkőcként. Bár ahol laktam (Miskolc - Diósgyőr - Majláth), az éppen nem is igazán város, hanem városközeli település.
Elköltöztem a szigetközbe, Györladamérra. Falu. Tanyasi világ, falusi világ? Itt mindenki köszön, akár a túrista, ha találkozik valakivel túra közben. Ha információra van szükséged, betérsz a kocsmába és megmondják ki az embered.
Csend van. Ha hazaérkezel nem biztos, hogy a házba mész előszőr, mert inkább lepihensz a fűben. Udvaron pisilés. Férfitársiam! Anyjuk itthon takarított, felmosott. Pisilnem kellett, de nem tudtam bemenni a felmosástól. Nem jelentett gondot. Hátramentem. Ez teljesen normális.
Olvasom a napenergia cikkeket a Tanyavilágban. Milyen igaz. Kb. 15 éve kezdtem építeni a házamat.
Első gondolat: NAPENERGIA. Egy 2 ,5 méter átmérőjű fekete acélkorong a háztól úgy 300 méterre. A házból kijövet 1 colos műanyag vízföldcső.Vezetékes vízről táplálva elmegy a korongig, ott padlófűtésszerűen ráépítve,
majd vissza a házba. Akkori számításaim szerint, egy négytagú család külön-külön meg tudott volna fürdeni.  Mivel a rendszer rá lett volna kötve a ház hálózatára, csak egy csap kellett volna, hogy innen, vagy onnan jöjjék a víz. A dolog el lett vetve, mert nem volt pénzem, s lakni kellett volna már. Aztán jött a földhő. Beszéltem egy szakértővel. Ha jól tudom 5 ház Vas megyében így fűt. Csak érdekes módon, hirtelen eltűnt az illető, egy tv riport után.    Tanyavilág! Tegnap a barátomnak segédkeztem néhány nagyobb méretű bútort szállítani. Kifizette a gázolajat, majd jött az ajándék!
SZALONNA! Házi. Ha országunkban bármilyen válság lesz, vagy ne adja Isten háború, a tanyasi ember szépen élhet. Nem tudom Görgényi Gábor barátom, mit kezd ezzel a kis írásommal, de ha valaki olvassa, tudja meg, hogy majd 20 év után találkoztunk újra 2 éve, s nagyon kedvelem őt.

Üdv, Medve a bábos
   

 

Vissza az oldal tetejére

 

Gondoltam régen

Gondoltam régen,
Ha te nem vagy,
Meghalok, nélküled
Semmi vagyok

Most nélküled ülök,
S előttem a világ
Amit eltakartál előlem

Kicsi Buddha

Kecském fejét simogatom,
Csak ez maradt neked - gondolod.
Pedig mindenről lemondva
Kaptam meg a világot.
Palotám a hegy, fürdőm a folyó,
Könyvem az élet
Zenét a szél hoz nekem
Más, már semmi sem kell.

                                           (kinka)

a
   

 

 

Kiss Hajnal: Napszimbólum és magyarság

Arra kértél kedves barátom, írjak valamit a napszimbólum és a magyarság kapcsolatáról.
A szimbólum szó értelmezésével kell kezdjem. A szimbólum: jelkép. Nem más, mint jelképes beszéd, beszéd képekben. Az emberiség kommunikációjának első lépcsőfoka.
Ősi, világmindenséget szimbolizáló transzcendentális forma a kör, a NAP. Ez a halhatatlan égitest, az élet teremtő magja. A napkultusz jelenségei mindenütt ismeretesek voltak. Őseink szorosan kötődtek a naphoz, az életet, igazságot egyaránt jelentette, vezetőjüket a Nap földi képviselőjének tartották. A török kündü jelentése: a Nap fia. Csillagunkat, ezt az aktív őselemet látszólagos Föld körüli útja az élet, halál és újjászületés jelképévé avatta. Minden reggel felkel és minden éjjel alászáll. A Napnak van egy olyan mozgása, amely a nagy középpont körül - sumér: Sag-mah-gar - kering s ez maga a Teremtő Energia. Hol távolabb, hol közelebb kerül e ponthoz. Ez a periodikus változás mélyen kihat a földi élőlényekre. Erről a napciklusról tudomása volt a magyar őshagyománynak is. A Csodaszarvas teremtésmítoszában is találhatunk napmítoszi emlékeket, a rege több vonatkozása égi, asztrológiai, csillagászati tartalommal bír. Bár a Napszimbólum képírásos ábrázolása az oroszlán (sumér: mag-ur), fontos megemlíteni a szarvast, mint ábrázolási formát, mely egyetemes jelképe őseinknek, az örök megújulást és a magyar Napistent, a magyar nép ősatyját szimbolizálja. Naparcúnak nevezte magát az ősi magyar nép.
Naparcú fivéreim! Gondoljunk többet őseink vallására, életére, származására, és figyeljünk a népművészetre, mely átvészelte a pogány emlékek eltűnését célzó mintainkvizítorok emlékirtását. A népművészet konzerválta ezeket az emlékfrissítő relikviákat, virág- és állatalakokba, növényi kompozíciókba rejtve.
Üzennek. Nekünk, utódoknak.

Napszimbólum

   

 

Vissza az oldal tetejére

Albert Einstein
szemelvények

Alkotó, önállóan gondolkodó és ítélő egyéniségek nélkül a társadalom fejlődése éppoly elképzelhetetlen, mint az egyéniség fejlődése a közösség tápláló talaja nélkül.
...
A politikában nemcsak a vezető egyéniségek hiányoznak, hanem a polgár önállósága és jogérzéke is erősen hanyatlott. A demokratikus, parlamentális szervezet, amelynek előfeltétele az önállóság, sok helyen megingott: diktatúrák keletkeztek és megtűrik ezeket, mert az egyéni méltóság és a jog már nem elég életrevaló. Egy országban - újságok segítségével - két hét alatt a düh és a felháborodás olyan állapotába lehet hozni ítélőképtelen tömegeket, hogy az emberek hajlandókká válnak arra, hogy bizonyos érdekeltek érdemtelen céljaiért katonáknak öltözve öljenek, és magukat megölessék. Ennek megfelelően nem hiányoznak a próféták, akik kultúránk közeli pusztulását jósolják. Én nem tartozom ezekhez a pesszimistákhoz; hiszek egy jobb jövőben.
...
Az ember igazi értékét elsősorban az határozza meg, hogy milyen arányban és milyen szellemben sikerült neki megszabadulnia énjétől.

   

 

Vissza az oldal tetejére

Veszélyes Internet

A világhálóba gabalyodva, épp a hazánkért című weboldalon jártam, mikor rájöttem, hogy nemcsak azért veszélyes az internetet bújni, mert odaragaszt a képernyő elé, hanem mert olyan állításokat közöl tényként, egy-két dr., professzor aláírással, hivatkozással, amiről nem tudhatjuk, hogy valóban úgy van-e? Jómagam számtalanszor fellelkesülök, hogy "ezt biztosan beleírom az újságba!". Az előbb említett helyen is láttam egy ilyen hatalmas dolgot: Dr. Árkay László írása szerint a montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield 1960-65 között megbízást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be, van-e (és melyik az a génfajta) Földünkön alapvető gén. A hatalmas támogatást kapott feladat ki nem mondott célja az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint felsőbbrendű gént. Hosszú évek kutatómunkája után megtalálták ugyan a remélt szemita gént, de találtak egy másik, szintén fölényes gént is, amelyről Penfield professzor azt rögzítette jelentésében, hogy ennek a legtisztább képviselője a Közép Európában élő és ma magyarnak (!) nevezett náció. Hozzátette még, hogy a földgömbünk öt teljesen szétszórt pontján ugyancsak megtalálható ez a gén.
Ezek után az alapítvány azonnal megvonta támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és kinyomtatását.
A szakértői jelentésben megadott öt folt (terület) tökéletesen azonos azzal az öt folttal a térképen, ahol az ötfokú népzene létezik és azzal az öt hellyel is, ahol valamilyen ősi írással írt feliratokat találtak. Tehát három különböző kutatási irányból származnak hasonló adatok.
Azt meg már én teszem hozzá, hogy megnéztem ezeket a helyeket, s azt láttam, hogy az előzőekben említett Arvisurában is ez az az öt irány, merre Ataisz süllyedése után indultak a hun törzsek.
No, most mit csináljak? Ugyan mit gondoljak? Hisz' jelentésekre, professzorokra, egyetemekre hivatkoznak, de én mégsem látom át, hogy igazán hogyan is vannak ezek a dolgok? Tudom mi az ötfokú zene, laikus tudásom van a génekről, tudom, hogy vannak ősi kultúrák. Mégis itt, a világhálón akadok rá erre, s arra gondolok, mi van, ha tényleg tuti ez a mi génünk és mi van, ha tényleg egybeesnek ezek pontok? A legjobb lenne, ha több helyen is olvashatnék róla, ha mindenki olvashatna róla, ha valami olyan forrásból érkeznének a hírek, amit legtöbben hitelesnek tartanánk, tehát egyáltalán, ha valaki komolyan foglalkozna ezzel ország-világ - de főleg Magyarország - előtt, s elmondaná, hogy áttanulmányoztuk ezt a dolgot, s ezt meg ezt találtuk benne. Akármit is. Mert ha nem így van, márpedig nincs így, akkor marad a lelkesedés és közönyösség megosztottsága; egyik oldalról a "hogy lehet ezt elhinni?", másikról a "hogy nem lehet ezt elhinni?" nézőpontja.

Hinni pedig kell.
   

 

Vissza az oldal tetejére

Nem voltunk nomádok
Andrásfalvy Bertalan

Első rész

A nomád szó csak számunkra cseng szépen. Az összes európai nyelvben és különösen szomszédainknál a nomád rabló, aki fegyverrel rabolja ki a békés, élelmet termelő népeket. A tudományos irodalomban is: nomád, aki nyájaival vándorolni kényszerül. The pure nomad is the pour nomad. A szegénység hajtja s mivel mozog és erős, a békés parasztokon élősködik. Ezt sajnos, magunk is így hirdettük magunkról. Például Deér József történeti professzor szerint a magyar nép a honfoglalás után beletanult a tőle alapjában idegen földművelésbe. Azonban sem a földművelést, sem az ipart sem a kereszténységet nem itt kaptuk, sajátítottuk el a német, szláv, olasz papoktól. Sőt, különösen a XIV-XV-ik századból már vannak írásbeli adatok arról, hogy a magyarság itt a Kárpát medencében egy egészen sajátos ártéri vagy vízgazdálkodást alakított ki. 1308-ban egy francia szerzetes írja, hogy itt vannak a legtöbb és legszebb halak, ennyit még Északon sem látott, kenyér helyett is halat esznek, pedig az is s jó bor is van bőven. Az Alföld fátlan pusztaságai a középkorban keletkeztek, az ember volt az oka. A tájat marhatartással lehetett kihasználni, s jó exportot jelentve, túllegeltették azt. Az igazi legelő erdős, fás volt, szintén emberi beavatkozással létrejött formáció. A kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok a háborús körülmények közt felborultak, és az Alföld sztyeppévé kezdett válni, de a végső csapást a vízrendezések, a Tisza és Duna kiegyenesítése, az árvízvédelem adta.
Így ír a bajor Heinrich Dite 1868-ban: " Magyarország, különösen az Alföld, kevés csapadékot kap. Ezt pótolták a vizek, a Duna, Tisza, Maros, melyek a Kárpátok és az Alpok csapadékával pótolták, ami itt hiányzott. Ezek a szerencsétlen magyarok most áthelyezték a vizet az Alföldön. Kiegyenesítették a Tiszát, ezáltal megnőtt az esése, ezért medre elmélyült, és ezzel a maradék talajvizet is elévesztette, ráadásul az egykori ártér felszántásával eltüntették az erdőket is.
A középkori sűrű településhálózat önmagában is lehetetlenné tette volna a nomadizálást. Igen sajátos, edzett állatokat nevelő, mai szóval extenzív állattartás folyt a megfelelő jószágokkal, szürke marha, magyar parlagi ló, réti disznó, juhok, szárnyasok. Ez egyedülálló ökológiai együttest hozott létre az ember segítségével, erdős legelőkkel, gyümölcsösökkel.

   

 

Vissza az oldal tetejére

 

Álmatlan vigyázom

Álmatlan vigyázom
Régi dicsőségünk kusza sorsát
Volt-van-lesz
Szemete közt a morzsát
Nem találom játékaimat rajtad
Gyermekjáték
Mozaik Magyarország
Láthatár-széles tájaid
Fölött a Hold barangol
Bujkál sápadt eged alatt

Felhőnyi haragtól.

 

Viharsarok

Kivágták a bérfűrészek
Szántó Kovács fáját
Nem keresik gyümölcsével
Öreg unokáját.

De van öröm, hejehuja
Tánc, muzsika, ének
KGST-bort vedelnek
Viharsarki vének.

Gömöri István versei
   

Vissza az oldal tetejére

 

Haditanács - ének a kuruc korból

 

Lincből hogy érkezik jó Sebestyén uram
Generálisomnak mit hozott, hallottam.
Tábor eleiben hogy adta, ott voltam,
kihez mit szólott ím, rendben fölírtam.
Thököly:
Vitéz kapitányim, hadnagyim, vajdáim
Szabjával övezett katona-barátim!
Jót-gonoszt egyaránt szenvedő társaim
Hazánkért, s nemztünkért vitézlő magyarim!

Minket német császár mint hív hűségére
Kegyelmet mely híven küldött fegyverünkre
Mint próbál lépni viszontag törvényünkre
Jól emlékezhettek, vitézek, ezekre!

 

Engem ajánlással német nem szelidít
Lépes beszédével horogra nem kerít
Harcoltam, harcolok továbbra is több jóért
Véletek vitézek, harcolok hazámért!

Mostan azért ki-ki mondja meg tetszését
Egy legyen: vagy élet vagy halál hitünkért,
Nyúljunk bosszúálló fegyverhez hazánkért
Vagy térjünk hazánkba' ígért javainkért?
Seregek:
Mint az égszakadás halmot, hegyet, völgyet,
Rettentő szélzúgás zavar és hat földet,
Kegyetlen tábor is nem vár semmi rendet,
Minden, ki kiálthat, kiált:
Fegyvert, fegyvert

 

Fegyverrel, fegyverrel
Köll bosszút állni,
Magyarnak fegyverrel
Köll veszni vagy nyerni!

Hittel csalattattunk:
Nem köll azért hinni!
Fegyver fog közöttünk
Igazságot tenni!

* * * *

szekér

 

 

   

Irja és szerkeszti Görgényi Gábor, 06-70 2 666426, szatymaz3@freemail.hu
E szám nyomdai előkészítése  Gömöri Anikó munkája.
Köszönet barátaimnak nagyvonalú segítségükért!
Bagdán Lacinak, Dobosi Csaba Mihálynak, Gallina Zsoltnak.
Készült 1000 példányban a vásárhelyi Szoliter nyomdában
www.lapszemle.hu/tanyavilag

 

Őskőzetek, csibészek, rakkendroll csillagok figyelem!

Nagy boldogságunkra 10 év után újra Advent koncert Március 23-án a vásárhelyi UV klubban! Olyanokkal is fogsz találkozni, akiket már el is felejtöttél!
Az átmenetet a mai időkbe a Fakwakumbo biztosítja.
Vigyázzatok magatokra!

Vissza az oldal tetejére

 

© 2006. LAPSZEMLE.hu - Minden jog fenntarva. | Impresszum | Használat | Médiaajánlat | Kapcsolat